تبدیل نیرو


این ابزار به شما کمک میکند تا مقادیر معادل واحدهای نیروی مکانیکی مانند نیوتن [N]، کیلونیوتن [kN]، کیلوگرم - نیرو [kgf] و موارد دیگر را محاسبه کنید .

N / J/m / kgm/s2
N
Gram-Force
kgf
Metric Ton-Force
tnf
Short Ton-Force (US)
tnf
Sthene
sn
lbf
lbf
Ounce-Force
ozf
Dyne
dyn
Poundal
pdl
Long Ton-Force (UK)
tnf
فرمول

\[ 1Newton=1Joule/meter \]
\[ 1Newton = \frac{1kilogram \times meter}{second^2} \]

ليست تبدیل واحدهای نیرو

newton [N]
1 gram-force [gf] = 0.00980665 newton [N]
1 kilogram-force [kgf] = 9.80665 newton [N]
1 ton-force (metric) [tf] = 9806.65 newton [N]
1 dyne [dyn] = 1.0E-5 newton [N]
1 joule/meter [J/m] = 1 newton [N]
1 ton-force (short) = 8896.443230521 newton [N]
1 ton-force (long) [tonf (UK)] = 9964.0164181707 newton [N]
1 kip-force [kipf] = 4448.2216152548 newton [N]
1 pound-force [lbf] = 4.4482216153 newton [N]
1 ounce-force [ozf] = 0.278013851 newton [N]
1 poundal [pdl] = 0.1382549544 newton [N]
1 pound foot/square second = 0.1382549544 newton [N]
1 pond [p] = 0.00980665 newton [N]
گوشی رو بردار!

کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و آماده پاسخگویی به سوالات شما می‌باشند.

تلفن پشتیبانی: ۵۸۱۴۹۹۹۹ ۰۲۱

پشتیبانی 24 ساعته دیجی قطعه